கர்மாவின் வ்கைகள்

ஸ்வாமி சிவானந்தார் கர்மங்களின் பற்றி விளக்கம்:

Image

கர்ம மூன்று வகைப்படும்

1.சஞ்சிதா கர்மா(செயல்களின் மொத்த பலன்)   

2.பிராப்தம் கர்மா (இப்போது அனுபவிக்க வேண்டிய பலன்கள்)  

3.கிரீயாமான அல்லது ஆகாமீய கர்மா(வருங்காலத்தில் அனுபவிக்க தற்காலத்தில் செய்யும் செய்கைகளின் பலன்கள்.

 

சஞ்சிதா கர்மா:

கடந்த காலத்தில் செய்த கர்மங்களின் தொகுப்பு சஞ்சிதா கர்மா.இதில் சிலவற்றை மனிதனின் குணங்கள் ,அவனுடைய சூட்ஷமா புத்தி.மனத்தில் கிரக்கிக்கும் சக்தி மாட்டிரும் அவனுடைய ஆசைகள் முதலியவற்றில்  காணலாம் மனிதனுடைய சுபாவம் சஞ்சிதா கர்மா பலன்கலளிருந்துந்ததே உண்டாக்குகின்றன .                                                           

பிராப்த கர்மா:

பிராப்த கர்மா என்பது தற்காலத்தில் உடல் எடுப்பதற்கு

காரணமான பழைய கர்மங்களின் ஒரு பாகம். சஞ்சிதா கர்மாவின் ஒரு சீறிய பாகம் தற்காலத்தில் மனித ஜென்மம் எடுப்பதற்க்கும் மனித வாழக்கை நடுத்துவதற்க்கும் உபயோகப்படுகிறது, இதுவே பிராப்த கர்மா.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s