ஞானப் பிரகரணம்-சிவப்புராணம்

ஒரு காலத்தில் பிரமதேவர், நாரதர், ஸநத்குமாரர், வியாஸர், கபிலர் ஒருங்குகூடி நிச்சயித்துக் கொண்ட விஷயமாவது ஞாதுரு, ஞானம், ஞேயம் ஆகிய இம்மூன்றும் பிரமாதி குணப் பரியந்தமாகக் காணப்படும் உலக முழுவதும் சிவஸ்வரூபமே பிறிதில்;லை. இச்சை யுண்டானபோது உலகம் சிருஷ;டிக்கப்படுகிறது. தன்னால் படைக்கப்பட்ட சகல பி;ரபஞ்சத்தையுமு; தானே சாட்சிபூதமாகச் சிவபெருமான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். பிரபஞ்சவாசிகள் யாவரும் மாயா வயப்பட்டவர்கள் ஆதலின் சிவபெருமானை ஒருவரும் அறிகிலர். சூரியன் ஆகாயத்திலிருந்து ஜலநதிகளில் பிரதிபிம்பித்தவாறு யாவற்றிலும் பிரவேசித்திருக்கிறார். நிச்சயமாக விசாரிக்கும்போது பிரவேசமே கிடையாது. மீண்டும் தாம் தாமாகவே விளங்குகிறார். அஞ்ஞானத்தால் துவிதம் என்பது மனப்பிராந்தியாகும். வைஸேஷpக சாஸ்திரங்களிலே துவிதம்  கூறப்படுகிறது! சிவபெருமானுடைய அம்சமே ஆன்மாக்கள். அவை மலசம்பந்தத்தால் ஜீவன் எனப்படும் ஜீவஸ்வரூபமான யான் என்னும் பொருளைப் பரமாத்மஸ்வரூபம் எனத் தெரிந்து கொண்டவன் மலரகிதனாய் சிரவணாதி சாதன சம்பத்துக்களை அடைந்து சிவரூபம் அடைகிறான்.

எங்கும் வியாபகமாகியுள்ள சிவபெருமான் எல்லாப் பிராணிகளிலும் வியாபித்து சேதனா சேதனங்கள் யாவும் தாமேயாகி விளங்குகிறார். விறகுகளில் எல்லாம் நெருப்பிருந்தும் மதிக்கப்பட்ட விறகிலே தான் அக்கினி தோன்றுவது போல ஆன்மாக்கள்தோறும் சிவபெருமான் வியாபித்தும் சிரவணாதி உபாயங்களைச் செய்பவனுக்குச் சர்வேஸ்வரராகிய சிவபெருமானுடைய தரிசனம் சந்தேகம் இல்லாமல் கிடைக்கும். சிவபெருமானே பரத்துவம்! சிவபெருமானே பரத்துவம்! சிவபெருமானே பரத்துவம்! சிவபெருமானே அநேக ஸ்வரூபமாக எப்போதும் பிரகாசிக்கிறார். சமுத்திரத்தில் உப்பும் மலரில் மணமும் மணியில் ஒளியும் போலச் சிவபெருமான் பிரிவற்றவர். காரியபூதமானது நானோபேதமாகக் காணப்படினும் இறுதியில் விதை ஒன்றே எஞ்சி நிற்பதால் காரணத்தில் காரியம் உண்டானதாக அறிதல் வேண்டும். மாயையே விதை என்றும் ஜகத்; மாயாஸ்வரூபம் என்றும் உணரவேண்டும். இத்தகைய நியாயத்தால் மாயை நீங்கிய பிரபஞ்சம் முழுவதும் சிவபெருமானே வியாபித்திருக்கிறார். ஜலாதிகளில் பிரதிபிம்பத்திற்கு சூரியாதி பிம்பங்கள் வாயுவாதி சலனத்தால் தோஷம் சம்பவித்ததாகக் காணப்படினும் ஜலத்தின் சம்பந்தப்படாத சூரியாதி பிம்பங்களுக்கு உபாதி இல்லாதது போல சிவபெருமானது வியாபகத்தால் அநேகத்துவம் அடைந்தபோதும் அவருக்கு அவித்யை சம்பந்தமான தோஷங்கள் சம்பவியா, சுத்;தமான பொன் தாமிரத்துடன் கலந்திருப்பதால் மதிப்புக் குறைவு ஏற்பட்டும் புடமிட்ட பிறகு மீண்டும் உயர்வடைவது போல, ஆன்மா அந்தக்கரண பந்தத்தால் அடைந்த பசு என்னும் பெயரை பந்தியாதிகளால் சர்வேஸ்வரனை ஆராதித்து நீங்கி இறுதியில் சிவசாயுஜ்ய பதத்தை அடையும். இதில் ஐயமில்லை.

சிவபெருமானே கடவுள். அவரை அடைந்தவர்கள் பிறவியடைய மாட்டார்கள். இத்தகைய இறைவனிடத்தில் பக்தியுண்டாவதற்கு ஆயிரம் பிறவிகளில் சிறப்பான தவம், தானம், விரதம் முதலியவற்றைச் செய்து சிவபக்தனாக வேண்டும். பிறகு அந்த ஜீவன் முக்தனாவான்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s