சாந்தி மந்த்ரா:

ஓம் ஷம் னோ மித்ர ஷம் வருண: ,
ஷம் னோ பவத்வர்யமா, ஷம் ன இந்த்ரோ ப்ருஹஸ்பதி: ,
ஷம் னோ விஷ்ணு-ரு-ருக்ரம: ,
நமோ ப்ரஹ்மணே, நமஸ்தே வாயோ,
த்வமேவ ப்ரத்யக்ஷம் ப் ரஹ்மாஸி,
த்வா மேவ ப்ரத்யக்ஷம் ப் ரஹ்ம வதிஷ்யாமி,
ருதம் வதிஷ்யாமி, சத்யம் வதிஷ்யாமி
தன்மா-மவது, தத-;வக்தார-மவது, அவது மாம்
அவது வக்தாரம.;
ஓம் சாந்தி  சாந்தி  சாந்தி

ஓம் ஸஹ னாவவது: , ஸஹ னௌ புனக்து: , ஸஹ வீர்யம் கரவா-வஹை:
தேஜஸ்வி-னாவ-தீத-மஸ்து, மாவித்-விஷாவஹை.
ஓம் சாந்தி  சாந்தி  சாந்தி

ஓம் யஷ்சந்தசாம்-றுஷபோ விஷ்வரூப: , சந்தோப்யோ-த்யம்றுதாத்-சம்பபூவ: ,
சமேந்த்ரோ மேதாய ஸ்ப்றுணோது, அம்றுதஸ்ய  தேவ தாரணோ பூயாசம்,
ஷரீரம் மே விசர்ஷணம,; ஜீவ மே மதுமத்தமா, கர்ணாப்யாம் பூரி விஷ்ருவம்,
ப்ரஹ்மண: கோஷோசி மேதாயா பிஹித: ஷ்ருதம் மே கோபாய
ஓம் சாந்தி  சாந்தி  சாந்தி

ஓம் பூர்ணமத, பூர்ணமிதம், பூர்ணாத் பூர்ண-முதச்யதே
பூர்ணஸ்ய பூர்ண மாதாய பூர்ணமேவா-வஷிஷ்யதே
ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி.
ஓம் பத்ரம் கர்ணேபி: ச்ருணயாம தேவா:
பத்ரம் பச்யேமாக்ஷபிர் யஜத்ரா:
ஸதிதைரங்கைஸ் துஷ்ட்டுவாக்ம்ஸஸ்தனூபி:
வ்யசேம தேவஸஹிதம் யதாயு:
ஸ்வஸ்தி ந இந்த்ரோ வ்ருத்த ச்ரவா: ஸ்வஸ்தி ந:
பூஷா விச்வ வேதா: ஸ்வஸ்தி நஸதார்க்ஷயோ அரிஷ்ட்டநேமி:
ஸ்வஸ்தி நோ ப்ருஹஸ்பதிர் ததாது.
ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி

ஓம் வாங்மே மனஸி ப்ரதிஷ்ட்டிதா மனோ மே
வாசி ப்ரதிஷ்ட்டிதம் ஆவிராவீர்ம ஏதி வேதஸ்ய ம ஆணீஸ்த: ச்ருதம்
மே மா ப்;ரஹாஸீ: அனேனாதீதேனாஹோ ராத்ரான் ஸந்ததாமி
ருதம் வதிஷ்யாமி, சத்யம் வதிஷ்யாமி
தன்மா-மவது, தத்-வக்தார-மவது, அவது மாம்
அவது வக்தாரம.;
ஓம் சாந்தி  சாந்தி  சாந்தி

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s