யோகி பூஜியம் ஸ்ரீ சௌந்தரா முனிசுவாமி அரசு பள்ளி மாணவா மாணவிகளுக்கு நோட்டு புத்தகம் வழங்குதல்- 3/12/104

யோகி பூஜியம் ஸ்ரீ சௌந்தரா முனிசுவாமி ஓடைபபத்டி கருப்பயூறாணி அருகில் மதுரை அரசு பள்ளி மாணவா மாணவிகளுக்கு நோட்டு புத்தகம் வழங்குதல்

Odaipatti GOVT school

Odaipatti Madurai

Odaipatti Madurai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s