சிவ ,பிரம்மா ,விஷ்ணு மற்றும்காயத்ரி மந்திரங்கள்

சிவ காயத்ரி மந்திரங்கள் 

ஓம் தன் மகேசாய வித்மஹே

வாக்விசுத்தாய தீமஹி

தந்நோ சிவ  ப்ரசோதயாத்

ஓம் மஹா தேவாய வித்மஹே

ருத்ர மூர்த்தயே தீமஹி

தந்நோ சிவ  ப்ரசோதயாத்

ஓம் சூலஹஸ்தாய வித்மஹே

மஹா தேவாய தீமஹி

தந்நோ ஈச ப்ரசோதயாத்

ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே

மஹா தேவாய தீமஹி

தந்நோ ருத்ர  ப்ரசோதயாத்

ஓம் பஸ்மாயுதாய வித்மஹே

தீக்ஷணாதமஸ்த்ராய தீமஹி

தந்நோ சிவ ப்ரசோதயாத்

ஓம் சதாசிவாய வித்மஹே

ஜடாதராய தீமஹி

தந்நோ ருத்ர  ப்ரசோதயாத்

ஓம் கௌரி நாதாய வித்மஹே

சதாசிவாய தீமஹி

தந்நோ சிவ ப்ரசோதயாத்

ஓம் சிவோத்தமாய வித்மஹே

மஹோத்தமாய தீமஹி

தந்நோ சிவ ப்ரசோதயாத்

ஓம் பசுபதயே வித்மஹே

மஹா தேவாய தீமஹி

தந்நோ பசுபதி ப்ரசோதயாத்

ஓம் பஞ்சவக்த்ராய  வித்மஹே

அதிசுத்தாய தீமஹி

தந்நோ ருத்ர  ப்ரசோதயாத்

ஓம் கௌரி நாதாய வித்மஹே

சதாசிவாய தீமஹி

தந்நோ சிவ ப்ரசோதயாத்

மஹாவிஷ்ணு காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் கச்சபேஸாய வித்மஹே

மஹா பலாய தீமஹி

தந்நோ கூர்ம ப்ரசோதயாத்
ஓம் வாசுதேவாய வித்மஹே

ராதாப்ரியாய தீமஹி

தந்நோ க்ருஷ்ண ப்ரசோதயாத்

ஓம் நரசிம்மாய  வித்மஹே

வஜ்ர நகாய  தீமஹி

தந்நோ விஷ்ணு ப்ரசோதயாத்

ஓம் தத்புருஷாய  வித்மஹே

மஹா மீனாய   தீமஹி

தந்நோ விஷ்ணு ப்ரசோதயாத்

ஓம் தனுர்தாராய   வித்மஹே

வகர தம்ஸ்த்ராய   தீமஹி

தந்நோ வராக  ப்ரசோதயாத்

ஓம் நாராயணாய    வித்மஹே

வாசுதேவாய   தீமஹி

தந்நோ நாராயணா ப்ரசோதயாத்

ஓம் த்ரைலோக்ய மோகனாய    வித்மஹே

ஆத்மராமாய    தீமஹி

தந்நோ விஷ்ணு ப்ரசோதயாத்
ஓம் லட்சுமிநாதாய மோகனாய    வித்மஹே

சக்ரதாராய   தீமஹி

தந்நோ விஷ்ணு ப்ரசோதயாத்

ஓம் விஷ்ணுதேவாய   வித்மஹே

வாசுதேவாய   தீமஹி

தந்நோ விஷ்ணு ப்ரசோதயாத்
ஓம் பூவராகாய   வித்மஹே

ஹிரண்யகர்ப்பாய   தீமஹி

தந்நோ க்ரோத  ப்ரசோதயாத்

ஓம் வாகீஸ்வராய   வித்மஹே

ஹயக்ரீவாய   தீமஹி

தந்நோ ஹம்ச ப்ரசோதயாத்

ஓம் நிலாயாய    வித்மஹே

வெங்கடேசாய    தீமஹி

தந்நோ ஹரி  ப்ரசோதயாத்

ஓம் நிரஞ்சனாய   வித்மஹே

நிரா பாஷாய   தீமஹி

தந்நோ வெங்கடேச  ப்ரசோதயாத்
ஓம் நிரானாய    வித்மஹே

நிரா பாஷாய   தீமஹி

தந்நோ  ஸ்ரீவாச  ப்ரசோதயாத்

பிரம்மா காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் பரமேஸ்வராய வித்மஹே

பர தத்வாய தீமஹி

தந்நோ ப்ரம்ம ப்ரசோதயாத்
ஓம் சுராராத்யாய வித்மஹே

வேதாத்மனாய  தீமஹி

தந்நோ ப்ரம்ம ப்ரசோதயாத்

ஓம் ஹம்சாரூதாய வித்மஹே

கூர்ச ஹஸ்தாய தீமஹி

தந்நோ ப்ரம்ம ப்ரசோதயாத்

ஓம் வேதாத்மஹாய  வித்மஹே

ஹிரண்யகர்ப்பாய தீமஹி

தந்நோ ப்ரம்ம ப்ரசோதயாத்
ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே

சதுர்முகாய தீமஹி

தந்நோ ப்ரம்ம ப்ரசோதயாத்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s