வாசி யோகம் பற்றி சித்தர்கள் பாடல்கள்

நிற்கையிலே ரேசக பூரகமுங்கொண்டு
நிகட்சியுடன் வாசியோகந் தன்னில்நின்று
சொற்பனமாம் சாத்தியங்கள் சுழுத்தியிலேகொண்�- �ு
தோறாமல் கலைதனையே இறுக்கிமாட்டி
அற்பமுடன் மதியமுர்தக் கலையில்நின்று
அப்பனே சிராவண பதத்தில் நின்று
துற்பரவாய் மையநிலை மதியங்கொண்டு
துரத்தியே வாசியென்ற கயிறைப்பூட்டே
-அகஸ்தியர்
வாலையைக் கண்டு வணங்கி நீ மைந்தா
காலையு மாலையுங் கருத்தாய் வணங்கினால்
ஆலைய மாகு மவனுருத் தானுந்
தாழ்வது மில்லைத் தவமதுவாமே
தவமது வாக சாத்துவோங் கேளு
உவமான மில்லை யோங்கார வட்டத்துள்i
சிவமான விந்துவைச் ம்மென்று பூசைசெய்
நவமாந் திரேகம் நலச்சிவ யோகமே
முத்திக் கொழுந்து முனைகொண்ட தீபம்
நித்திப் பிடிக்கும் பதிவான வாசியை
நித்தமும் நோக்கி நேர்நிலைக் கண்டால்
சித்தம் பெருகி சிவனவ னாமே.
-மச்சமுனி

வையடா பூரணத்தைக் கும்பகத்தில் வைத்து
வளமான வாசியைத் தானொரு மனதாய்க் கட்டி
கையடா பிங்கலையால் கும்பகத்தில் வைத்துக்
கண்மணியே யிடைகலை வாங்கு வாங்கு
மையடா விவ்விதமாய் வருஷங்கும்பி
மகத்தான சூரியன்தான் வசியமாவான்
அய்யடா விடைகலையிற் பூரகத்தில் நாட்டி
அப்பனே பிங்கலையால் மெதுவாய் வாங்கே
நந்தீசர்

சென்றேனே உச்சிநீர் தாயேயாகும்
சிரசிலுள்ள நீரெல்லாம் வாலையாகும்
தீயென்றால் மூலக்கனல் உச்சிவாசல்
தீண்டிவிட்டு மேலேறிற் தீபசோதி
சொல்லுமே கபாலத்திற் சேர்ந்தவாசி
சோதியொளி கண்டிடுமே கனலாற்காலால்
நில்லுமே மூலதலம் வாசிகொண்டு
நிமிர்ந்திருந்து பார்க்கவுமே பிடரியேறும்
காக புசுண்டர்
உழலாதே ஊணியடி மூலத்துள்ளே
உறுத்தியே நந்திதனில் ஊதிஏறு
நழலாதே நந்திவந்து உபதேசிப்பார்
நலமாகும் எட்டெட்டுச் சித்திஎல்லாம்
புழலாதே வாசிகொண்டு ஊதி ஊதி
புருமையத் தேநின்று புகழ்ந்துபாரு
வழலாதே வராட்டியனைத் தாண்டிநின்று
வழியோடே சென்றேறி மனோன்மணியேகாணே

-போகர்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s