Archive | August 2015

சக்தி/ஞான யோகம்

images (6)
Written by குருஜி

ஓம் நமசிவாய!

பிடி அதன்உரு உமை கொளமிகு கரியது

வடிகொடு தனதடி வழிபடும் அவர் இடர்

கடிகணபதி வர அருளினன் மிகு கொடை

வடிவினர் பயில் வலி வலமுறை இறையே!

******

சக்தி-ஞான யோகம்
சக்தி, மந்திர சக்தியைப் பற்றியது ஆகும். சக்தி யோகம் அல்லது ஞான யோகம் எனப்படும். மந்திரங்களை உச்சரித்து உபாசிப்பவன் ஆத்மா. மந்திர வழி முறையாகும். மந்திரத்தால் சித்தமும் அவ்வாறு ஆகும் என சக்திகளால் உண்டாகும் வழிமுறைகளை கொண்டது. சிவ யோகத்திற்குப் பின் பயிலவும்.
1.சித்தம் மந்திரத்தில் விளங்கும் மாபெரும் சக்தியாக விளங்கும்.
சித்தம்-தெய்வத்தன்மையை உணருவது. மந்திரம்- ஒரு தேவதையை உள்ளடக்கி சொல்லப்பட்ட ஓர் ஓசை. சித்தம் மந்திரத்துடன் ஐக்கியப்படும்போது சித்தமே மந்திரமயமாகும். அந்த தேவதையின் சக்தியை பெறுவதால் மந்திராத்மா எனலாம்.
2.தீவிர முயற்சியே சாதகம். மந்திரத்தை பலமுறை சொல்லுதல், அதையே தியானித்தல், அந்த தேவதையை மனதில் ஆழமாகப் பதித்தல் ஆகியன தீவிர முயற்சி. சாதகம்- பயிற்சி. இரண்டும் சித்தத்தை மந்திரமயம் ஆக்கும்.
3.மந்திரத்தின்-ரஹஸ்யம் மறைவுப் பொருள் வித்யா என்கிற ஞானமயமான உடலைப் பெறுதல் ஆகும். வித்யா சரீரஸத்தா- தானும் கடவுளும் ஒன்று என உணருதல். பிரபஞ்சம் தனக்கு வேறானது இல்லை, தன்னால் உருவாக்கப் பெற்றதே பிரபஞ்சம் என்ற ஞான உணர்வை வளர்த்துக் கொள்வது. அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி என்ற நிலையாகும்.
4.மயா சக்தியின் காரணமாக மனத்தின் விருப்பம் நிறைவேறுவது என்பது தெளிவில்லாத கனவு போன்றது. கர்பே-மாயா சக்தி. சித்த விகாஸோ- மனத்தின் விருப்பம் நிறைவு பெறுவது. அவிசிஷ்ட வித்யாஸ்வப்னஹ- குறைவான அறிவினால் தெளிவில்லாத கனவைக் குறிக்கும். விசிஷ்ட- தனித்த. தனித்த அறிவுடைய ஆத்மா உலக மாயையின் கர்ப்பத்தில் தெளிவற்ற கனவு போல் பல செய்திகளை மனம் தெளிய உணரமுடியாத நிலையில் இருக்கும்.
5.எல்லையில்லாத விரிந்த தியானத்தில் மட்டுமே இயல்பான மெய்யறிவான சிவநிலை கிடைக்கும். வித்யாஸமுத்தானே-கடவுளைப் போன்ற உயர்ந்த மெய்யறிவு. ஸ்வாபாவிகே- ஆத்மாவின் இயற்கை அறிவு. கேசரீ- பரந்து விரிந்த தியானம். சிவாவஸ்தா- சிவத்தின் அவஸ்தை நிலை. பரந்து விரிந்த தியானமே சிவநிலையையும் மெய்யறிவையும் தரும்.
6.ஒருவரை குருவே வழிநடத்த முடியும்.
குரு- யோக நெறியில் முன்பே பயிற்சி பெற்றவர். உபாய- வழி. குரூர்+உபாயா= குருருபாய= குருவே வழியாவார். குருவழியாக கடவுளின் சைதன்யம் ஒரு மாணவனை அடையும். மந்திரம், யோகம், தந்திரம், தத்துவம் ஆகிய எல்லாச் சித்திக்கும் குருவே வழியாக இருப்பது மரபு.
7.எழுத்தோசைப் பட்டியல் மெய்யறிவு தரும்.
சக்கரம்- வரிசை. மாத்ருகா சக்ரம்- தாய்ச் சக்தியைத் தனக்குள் கொண்டிருக்கும் உயிர், மெய், உயிர்மெய் எழுத்து வரிசையாகும். ஸம்போதா- குருவழியில் சென்றால் எழுத்து ஓசைகள் மந்திர ஓசையாக மலர்ந்து பலன் தரும். எழுத்தோசைகளும் தத்துவங்களும் கீழே உள்ளது.
க1, க2, க3, க4, ங
பஞ்சபூதம்
ச1, ச2, ஜ1, ஜ2, ஞ
பஞ்ச தன்மாத்திரை
ட1, ட2, ட3, ட4, ண
கன்மேந்திரியம்
த1, த2, த3, த4, ந
ஞானேந்திரியம்
ப1, ப2, ப3, ப4, ம
அந்தக்கரணம் மற்றும் சீவன்
8.எழுத்தோசைப் பயன் அறிந்தோர்க்கு அவர் உடலே வேள்விக்குரிய ஹவிஸாகும். ஹவிஸ்- வேள்வியில் போடும் பொருள்கள். எழுத்தோசையின் மாத்ருகா சக்தியை உணர்ந்து பயிற்சியடைந்த யோகியின் உடல், யோகமாகிய வேள்வியில் சொரியப்படும் அவிர்பாகம் ஆகும்.
9.யோகிக்கு அவன் பெற்ற அறிவே உணவாகும். சமாதி நிலையடைந்த யோகிக்கு பசியும் உணவும் தேவையில்லை. உலகியல் அறிவு குறைவுடையது. அந்த அறிவை இழந்து மெய்யறிவு உண்டாகும்.
10.புதிய பேரறிவு வந்ததும் சுத்த வித்யாவான அவரிடம் கனவுகள் போல பல புதிய ஞானத்தை தரிசிக்கலாம். வித்யாஸம்ஹாரே- உலகியல் அறிவு அழிவது. ஸம்ஹாரம்- தெய்வீகமான அறிவு தானே தோன்றும்.

சக்தி/ஞான யோக பாக்களின் தொகுப்பு:-
1. மந்திரத்தை தியானிக்கும் சித்தம் அம்மந்திர சக்தி மயமாகும்.
2. முயற்சியே சாதகம் எனப்படும்.
3. ஞான மயமான உடலைப் பெறுவதே மந்திரத்தின் மறை பொருளாகும்.
4. மாயா சக்திகளின் காரணமாக மனம் திருப்தியடையாது, தெளிவற்ற கனவாக உணரும்.
5. பரந்து விரிந்த தியானமே இயற்கையான மெய்யறிவைத்தரும் சிவ நிலையாகும்.
6. குருவே வழியாக இருந்து ஸித்தி அருள்வார்.
7. எழுத்தோசைப் பட்டியலே மெய்யறிவைத் தரும்.
8. யோகமாகிய யாக குண்டத்தில் யோகியின் உடலே அவிர்ப்பாகமாகும்.
9. யோகி தன் அறிவையே உணவாக உண்பான்.
10.பழைய அறிவு மறைந்து மெய்யறிவு தோன்றும். எல்லாம் கனவு போல் காட்சி தரும்.

படித்ததில் பிடித்தது

Advertisements

அணு-கிரியா யோகம்

அணு-கிரியா யோகம்

download

அணுத்தன்மையாவது, கிரியா யோகம் எனப்படும். யோகத்தின் போது இந்திரியங்கள், பிராணன் ஆகியன அணுத்தன்மையடைந்து ஒரு நிலைப்படும் வழி முறை. அணு/கிரியா யோகம் சிவ யோகம், சக்தி-ஞான யோகத்திற்குப்பின் பயிலவும்.

1.சித்தமே ஆத்மாவின் அடையாளம். மனம்- விருப்பம், புத்தி– ஆராய்தல், அகங்காரம்– வெறுப்பு ஆகிய மூன்று பகுதிகள் ஒடுங்கிய நிலையில் நான்காவதான சித்தம் தலை எடுக்கும். நன்மையினை நாடும் நடுநிலை உணர்வே சித்தமாகும். அப்போது எல்லாவற்றிற்கும் பின் உள்ள ஆத்மாவின் வெளிச்சம் தெரியும். ஆத்ம, உடல் இரண்டிற்கும் தொடர்பாக இருப்பது சித்தம்.

2.நம்முடைய ஞானம் பந்தங்களால் அளவு குறைக்கப்பட்டுள்ளது. அது சிற்றறிவாக இருக்கும்.

3.பகுத்தறிய முடியாத கலை, தத்துவம், எல்லாம் அறிவற்ற மாயையால் வந்தது. ஐம்பெரும் பூதங்கள், ஐம்பொறிகள், ஐம்புலன்கள் யாவும் தத்துவம். இதை இயங்கச் செய்வது ஒலி, ஒளி, நிறம் முதலியவற்றின் அணுத்துகள்களாய் உள்ள கலைகள். ஜீவாத்மாவைத்தவிர தனு- உடல், கரண- உறுப்பு, புவன- உலகம், போகங்கள்- இன்ப துன்பங்கள் எல்லாவற்றையும் உருவாக்கியது மாயாசக்தி. பரமாத்மா, ஜீவாத்மா தவிர யாவும் மாயை. இதனால் ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஐக்கிய உணர்வு ஏற்படும்.

4.உடம்பிற்குள் பல்வேறு கலைகளும் ஒன்றாக கலந்துள்ளன.

உடல்- தூல உடல் ஆகும். புரியட்டகம் எனப்படும் எட்டுப்பகுதியும் உடையது சூக்கும உடல். அதற்குமேல் தத்துவம், கலை கொண்ட தூல உடல் ஆகும். பிறவியின் கருமங்களை ஏற்று நிற்கும் ஜீவாத்மாவே காரண உடம்பு ஆகும். தியானத்தால் உடம்பிற்குள் கலைகள் ஒன்றாகும்.

5.நாடியில் பிராண சக்தியை நிறுத்தும்போது பஞ்ச பூதங்களை வெல்வதும், அவைகளில் செல்லும் மனதை மீட்பதும், அவற்றை வேறுபடுத்துவதும் நிகழும். நாடி- சுழுமுனைநாடி. பூதகைவல்ய- பூதங்களில் ஒன்றிய மனதை மீட்பது. பிராணாயாமத்தால் நாடியில் பிராணன் செல்வதைக் கட்டுப்படுத்துவதாகும். பஞ்சபூதங்களால் ஆகிய ஞானேந்திரியம், கர்மேந்திரியம், அந்தக்கரணம் முதலியன பூத ஜய பலன்கள் ஏற்படும் இடம்.

6.இயற்கையை வெல்லும் அபூர்வ சித்திகள் அறியாமையை முதலியன மறைந்த பின்பே நிகழும். மோஹ+ஆவரணாத்-மோகமாகிய அறியாமையை மறைத்தல். ஸித்தி– இயற்கையை வெல்லக் கூடிய சக்தியுடைய சித்திகள். பிரணாயாமம், பிரத்தியாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி ஆகியன மூலம் உடல் புனிதமாகி சக்திகள் கைகூடும்.

7.மோகத்தை வென்றால் எல்லையற்ற எங்கும் பரவிய இயற்கை அறிவு கைகூடும். மோகம்-அறியாமைக்கு காரணம், மோஹஜயாத்- மோகத்தின்மேல் கொள்ளும் வெற்றி. அபோகாத்-பெரிய விரிவு. ஸஹஜ வித்யா- எப்போதும் இயல்பாயிருக்கும் அறிவு.

8.விழிப்புணர்வுடையவனுக்கு உலகம் தெரியாது. உள் ஒளியே தெரியும். ஜாக்ரத்- பரம்பொருளுடன் ஒன்றி உணரும் விழிப்புணர்வு. த்விதீய- யோகியின் இரண்டாவது காணும் உலகம். ஒன்று அவரும் பரமும் ஒன்றியதாகும். இரண்டு அவரை நீக்கிய புவனம். கரஹ- கை,செயல் பரம்பொருளோடு ஒன்றி உணர்வதை செய்வது.

9.உலக வாழ்வெனும் நாடகத்தில் ஜீவாத்மா ஒரு நடிகன். ஆத்மா-ஜீவாத்மா. நர்தக- நடிகன், ஜீவாத்மா வாழ்வு எனும் நாடகம் முடிந்தபின் பரம் பொருளை அடைகிறது.

10.அந்தராத்மாவே ஆத்மா எனும் நடிகன் நடிக்கும் அரங்கமாகும். ரங்க- வாழ்க்கை நாடகம் நடைபெறும் மேடை. அந்தராத்மா- ஆத்மாவின் உள் உணர்வு. அந்தராத்மா மூலம் ஆத்மா செயல்படும்.

11.இந்திரியங்களே இந்நாடகத்தை காண்பவர்கள். ப்ரேக்ஷகாணி- நாடகம் காணுவோர். இந்திராணி- ஞானேந்திரியம் ஐந்தும், கர்மேந்திரியம் ஐந்தும், அந்தக் கரணம் நான்கும் ஆகும். யோக முயற்சி அற்றவர்க்கு இந்திரியங்கள் மாயா உணர்வு தரும்.

12.மெய்ஞானத்தால் ஆத்மாவின் உள் ஒளியை உணர முடியும். தீர்வசாத்- உயரிய மெய்யறிவு. ஆத்மா. அந்தராத்மா இவைகளின் இயக்கத்தால் உள் ஒளித் தோன்றும்.

13.ஸித்தியடையும் யோகி விடுதலை அடைவான். ஸித்திஹ்- உள் ஒளியை உணரும் மெய்யறிவு நிலை. ஸ்வதந்த்ர பாவஹ –விடுதலை பாவனை. சுதந்திரம் என்பது யாவருக்கும் அடிமையற்ற பூரண நிலை,

14.தன் அளவில் பெறும் விடுதலை எங்கும் எல்லாவற்றிலும் யோகிக்கு கிடைக்கும் அந்யத்ர-எங்கும் எதிலும். தத்ர-தன் அளவில். ததா- அதுவே. யதா- எதுவோ. உடல் அளவானாலும் அது ஆத்மாவில் உணரப்படும் விடுதலையாகும்.

15.யோகியானவன் அடிப்படையான உள் ஒளியை உற்று நோக்குபவன் ஆவான். பீஜா (உலக உற்பத்திக்கு காரணமான உள் ஒளியை)+ அவதானம் உற்று நோக்கி இருப்பது= பீஜாவதானம்.

16.மிக உயரிய சித்தியடைந்த யோகி சாகாமை என்ற கடலில் எளிதில் மிதப்பான். ஆஸனஸ்தஹ- மிக உயரிய யோக ஸித்தி. ஸுகம்- மிக எளிதில். ஹ்ரதே- பெரிய நீர் நிலை அழியாமை என்ற கடலாகும். நிமஜ்ஜதி- ஆழ்தல், திளைத்தல், என்ற மிதத்தல் ஆகும். சாகாமை கடலாகையால் மூழ்கினாலும் சாவு இல்லை.

17.தன் அளவில் கருதிய எதையும் சித்தியடைந்த யோகி படைப்பவனாவான். ஸ்வமாத்ரா- மனதில் தியானிக்கும் யோகசக்தியின் அளவில். நிர்மாணம்- புதியன படைப்பது. ஆபாதயாதி- புதிய பொருள்கள். எல்லாவற்றையும் நன்கு அறிந்த பராசக்தியின் சக்தியால் யோகி எதையும் படைக்க வல்லவன்.

18.சுத்த வித்தை அழியாதிருக்கும்போது பிறவிப்பிணி அழிவது உறுதி. வித்யா-சுத்தவித்தை எனும் தெய்வீக ஞானம். அவிநாசே- அழியாதிருக்கையில். ஜன்ம விநாசஹ- பிறவியாகிய பிணி அழிவது உறுதி. பரஞானம் பிறவியை அழிக்கும்.

19.மஹேஸ்வரியும் மற்றச் சக்திகளாகிய எழுத்தொலிச் சக்திகளும் பிற சிற்றறிவு உயிர்களுக்கு தாய் ஆவர். மஹேச்வரி-பராசக்தி. ஆத்யாஹ- பராசக்தி முதலாகிய பிற சக்திகள். கவர்காதிஷு- எழுத்து வர்க்கங்களுக்குரிய மாத்ருகா சக்தி. பசு- சிற்றறிவு உயிர்கள். பசுமாத்ரஹ- சிற்றறிவு உயிர்களின் தாய்.

20.துரியமாகிய நிலை பிற மூன்று நிலைகளைத் தொடர்ந்து தைலாதாரைபோல் தொடர்ந்து வரும். த்ரிஷு- நனவு, கனவு, உறக்கம் ஆகிய நிலைகள். சதுர்தம்- நான்காவதாகிய துரியம். அஸேச்யம்- ஊற்றும்போது. தைலவாத்- தைலம் போல் இடைவிடாது வரும். துரியம்- இயற்கையான மூன்றையும் தொடர்ந்து நான்காவதாக வருவது.

21.தன் சித்தத்தில் ஆழ்ந்த தியானத்தில் ஈடுபடுபவன் நான்காம் நிலையாகிய துரியத்தை அடைவான். மக்னஹ- ஆழ்தல். ஸ்வசித்தேன- தன் சித்தத்தில். ப்ரவிசேத்- உறுதியாய் அடைவர்.

22.துரிய நிலை எய்திய யோகிக்குப் பிராணவாயு முறையாகவும் மெல்லியதாகவும் எங்கும் பரவும். அவன் எல்லா உயிர்களையும் தன்னதாக உணர்வான். ப்ராண- உடம்பில் உள்ள தலையான பிராணன் எனும் வாயு. ஸ்மாசாரே-ஸம+ஆசாரே. ஒழுகுதல் –பரவுதல். எல்லா உறுப்புகளிலும் சமமாக பரவும் தன்மை உடையது. ஸமதர்சனம்- சம்மாகப் பாவித்தல்.

23.துரியத்தில் இருப்பதற்குள் நடுவே தாழ்ந்த நிலைக்குச் சிலர் மீண்டு வரலாம். மத்யே- உயரிய துரியத்தில் நிலையாவதற்கு நடுவே. அவர- நான்காம் நிலைக்கு கீழான மூன்று நிலைகள். துரியாதீத நிலைக்குப் போன பிறகு கீழான நிலைகள் வருவதில்லை. துரியநிலை- விகல்ப ஸமாதி, .துரியாதீத நிலை– நிர்விகல்ப சமாதி

24.காணும் காட்சி யாவும் தானே என்று ஆகும்போது அவை பார்வையிலிருந்து மறைந்தும் அப்படி மறைந்தவை நான்காம் நிலைக்குப் போவதற்கு முன் மீண்டும் யோகியின் காட்சிக்கு வரும். மாத்ரா- உலகில் காட்சிதரும் ஜீவன்கள், ஸ்வப்ரத்யய- தானே யாவுமாய் இருப்பதாய் எண்னுவது. நஷ்டயஸ்ய – காட்சியிலிருந்து மறைதல், புனருத்தானம்– மீண்டும் காட்சிக்கு வருதல்.

25.துரிய நிலைக்கு மேல் உயரத் தகுதி கொண்ட யோகி சிவமாகவே ஆவான். சிவதுல்யோ– முழு அளவான சிவம். ஜாயதே –ஆகுவான். ஐந்தொழில் புரியும் ஆற்றல் உடைய தெய்வமாவதே சிவமாகுதல் என்பது.

26.யோகி கடைபிடித்த விரதங்களால் சிவமான பிறகும் அவன் உடலில் ஆத்மா தடையின்றி ஒளிர்ந்து கொண்டு இருக்கும். சரீரவ்ருத்திர்- உடலுக்குள் ஆத்மா அஞ்ஞானமயமாகாது சுத்தமாக ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கும். வ்ரதம்– பக்தி வசத்தால் யோகி கொண்ட வாழ்க்கைமுறை மனநெறியை குறிக்கும்.

27.யோகியின் உரையாடல் ஜபமாகச் செய்வது ஒன்றேயாகும். கதா- உரையாடல். ஜபஹ- மந்திரம், நாமம் முதலியவற்றை திரும்ப திரும்ப கூரும் ஜபம். யோகிக்கு ஜபமே உரையாடலாகும்.

28.தானம் வழங்குவது ஆத்ம ஞானம் ஆகும். ஜீவாத்மாவின் ஞானம் என்றாகாமல் பரிபூர்ண தெய்வத்தை உணரும் ஞானம் ஆகும். எங்கும் நிறைந்த ஆத்மாவை அறியும் ஞானம்.

29.பல்வேறு சக்திகளைச் சித்தியாகப் பெற்ற யோகி உறுதியானஞானத் திரளாவான், ய+அவிபஸ்த- யோவிபஸ்த என்றானது. சக்திகள் எல்லாம் கைவரப் பெற்றவன் ஞானத்தை ஆள்பவனாவான்.

30.சுயமான சக்திகள் அளவிட முடியாத பிரபஞ்சம் தழுவியனவாகும். ஸ்வ– சுயமான. சக்தி– கைவரப் பெற்ற சக்தி.  ப்ரச யோஸ்ய– ப்ரசய+ அஸ்ய= கட்டுக் கடங்காத. விச்வம்– பிரபஞ்சம்.

31.நிலை பெறுத்தலும் நீக்கலுமாகிய சக்தி அந்த யோகிக்குரியதாம். ஸ்திதி – காத்தல் தொழிலை குறித்தல். நிலைப்பெறச் செய்தல். லயௌ- லயமாதல்- மீண்டும் அது ஆதல். தோன்றியது அழிந்து முன்பு இருந்த நிலையாகுதல்.

32.தோற்றம் அழிவு முதலியவை ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நிகழும் போதும் யோகியின் உள் உணர்வு என்றும் அழியாது இருந்து யாவற்றிற்கும் சாட்சியாக இருக்கும். தத்ப்ரவ்ருத்தாவ்அப் – அந்த பிறவிருத்திகளாகிய தோற்றம் அழிவு என்பன. அநிராசஹ– தடையின்றி அடுத்தடுத்து நிகழுவது. ஸ்வேத்தர் பாவாத்- யோகியின் உள் உணர்வு சாட்சியாய் பாவித்திருப்பது.

33.யோகிக்கு இன்பதுன்பங்கள் அப்பாற்பட்டவையாகும். ஸுகதுஹ்க- இன்ப துன்பமாய் உணரப்படுதல். பஹிர்மனனம்- தனக்கு வேறுபட்டது. யோகிகள் இன்பத்தில் திளைப்பதும் துன்பத்தில் வருந்துவதும் இல்லாத சம நிலையில் இருப்பர்.

34.இன்ப துன்பங்களுக்கு ஆட்படாமல் இருக்கும் யோகி தனித்திருந்து ஆத்மாவில் ஆழ்வதாகிறான். தத்விமுக்தஸ்து– இன்ப துன்பங்களிலிருந்து விடுபட்டிருப்பதாம். கேவலீ- ஆத்மா உடலில் எதனையும் பற்றுக்கோடாக கொள்ளாது இருத்தல். கேவலநிலை என்ற எதிலும் ஒட்டாமலும் பற்றாமலும் இருப்பதாகும்.

35.மோக உணர்வு கொண்டிருக்க காரணம் அந்த ஆத்மா செய்த இருவினைப் பயனாம். மோஹம் –அறியாமை, மயக்கம் முதலியவற்றால் வரும் ஆசை. ப்ரதி ஸம்ஹதஸ்– நெருங்கி வந்து சேர்தல். து– ஆனால். கர்மாத்மா-முன் ஞன்ம கருமங்களால் பெற்ற பயன்- இருவினை-நல்வினை தீவினைப் பயன்.

36.பேதங்கள் விலகுவது என்பது அவரவர் வேறுபட்ட வாழ்க்கை அமைப்பை பொறுத்தது. பேதம்– ஒன்றாக நினைக்க வேண்டியதை வேறாக நினைத்தல். திரஸ்காரே– விலக்கி வாழ்வது. ஸர்காந்தர– ஸர்க– அந்தர் =பலவகைப்பட்ட வாழ்வு முறைகள். கர்மத்வம்- செய்யும் செயல்களைப் பொறுத்தது. சகலர்- மும்மலம் உடைய ஆத்மா. பிரளயகலர்- இருமலம் உடையவர். விஞ்ஞானகலர்- ஒரு மலம் உடையவர்.

37.படைப்புக்கான காரண சக்தி அவரவர் அனுபவத்தால் வருவது. கரணசாக்தி– செயலுக்கு காரணமான சக்தி.  ஸ்வதே- அவரவர்க்கு உரிய. அனுபவாத் –அனுபவம். ஒவ்வொருவருடைய நினைவு, கற்பனை, சிந்தனை முதலிவையின் அடிப்படையில்தான் செயல் நிகழ்வுக்கு காரண சக்தி உண்டாகும்.

38.ஆக்கல், காத்தல், அழித்தல் ஆகிய முத்தொழில்கள் ஆதி சக்தியில் உள்ளன. துரியத்திலிருந்து பிற மூன்று நிலைகளும் உண்டாகின்றன. த்ரிபதா – மூன்று நிலைகள். ஆக்கல், ஐத்தல், காத்தல் உடன் நனவு, கனவு, உறக்கம் ஆகியவற்றையும் சேர்க்கலாம். பதாத்ய-பத+ஆத்ய –பதங்களுக்குத் தலைமையான. அனுப் ராணனம்–அடங்கி வாழ்வது. ஆதி–துரியம். ஆதிசக்தி சுதந்தர்ய சக்தி ஆகும்.

39.துரிய நிலையில் உள்ள யோகிக்கு சித்தமே உடலாகவும் அதன் உள் வெளி ஆகியன உறுப்புகளாகவும் கருதவும். துரிய நிலை யோகிக்கு சித்தமே உடலாகவும் அதன் உறுப்புகளாகவும் அருளப்படும்.

40.அபிலாஷையின் காரணமாக யோகியானவன் வெளி உலகப் பொருள்களை விரும்பி தன் வடிவம் விட்டு அந்த வடிவம் ஆவான். அபிலாஷாத்- அடங்காத ஆசையின் காரணமாக. பஹிர்திஹி – வெளியில் உள்ள பொருள்கள்.  ஸம்வாஹ்யஸ்ய– வேறு வடிவில் வாழ்வர், பிறவி முடிந்ததும் ஆசை காரணமாக வேறுவடிவில் வாழ்வர்.

41.துரிய நிலையில் முழுவதும் ஆழ்ந்தார்க்கு ஆசைகள் அடங்கிப் போவதால் வேறு வடிவங்களில் வாழத் தேவையில்லை. ப்ரமிதேஸ் தத் – ப்ரமிதேஹே + தத். ஸ்- ஹே. தத்- துரியம். தத்க்ஷயாஜ்-ஆசைகள் அடங்கும்.  ஜேவஸம் க்ஷயஹ- ஜீவன் என்று தனித்து உணரும் பாவனை இல்லாமல் ஆகும்.

42.துரிய நிலையில் இருப்பவர்க்கு ஆசைகள் அடங்கப்பெற்று உடம்பு பஞ்சபூதங்களால் ஆன சட்டையைப் போன்றது. வீடுபேறு அடையும்போது சிவனைப் போன்று எல்லாம் சிறந்த உணர்வு அடைவான். பூதம்- பஞ்ச பூதம். கஞ்சுகீ – சட்டை.  ததா – அதன்பின். விமுக்தோ –வீடுபேறு. பூய – அளவற்ற. பதி ஸ்மஹ- சிவனைப்போல. பரஹ- பர்மராவர். பஞ்ச பூதக் கலப்பாலான இவ்வுடம்பு யோகிக்கு ஒரு சட்டை போலாகும்.

43.பிராணசக்தி உடல் முழுவதும் பரவி இயற்கையாக இருக்கும். நைஸர்கிகஹ– இயற்கையாக. ப்ராணஸம்பந்தஹ- பிராணனின் சக்தி உடல் முழுவதும் தொடர்பு. பிராண சக்தி தெய்வீக சக்தியாகும். துரியநிலையில் தெய்வ சக்தி மிகுந்து பிராணனும் அதிகமாகும்.

44.துரிய நிலையில் உள்ளார்ந்து நிற்கும்போது இடா, பிங்களா, சுழுமுனை ஆகிய நாடிகளில் பிராணன் அதிகரிக்கும்.     நாஸிகா – மூக்கில் பிரியும் பிராண சக்தி. அந்தர்மத்ய – உள்ளார்ந்த நடுநிலைதியானம்- துரியம். கிமத்ர– சொல்வதுபோல். ஸவ்யா– இடா நாடி. அபஸவ்ய– வலது நாடி பிங்களை.  ஸௌஷும்னேஷு- மத்ய நாடி சுழுமுனை.

45.துரிய நிலைக்குச் சென்ற யோகி மேலும் மேலும் உள்ளிலும் வெளியிலும் தெய்வீகத்தை உணர்வான். பூய– மீண்டும். ஸ்யாத்– துரியம்.  ப்ரதி மீலனம்- தெவீகத்தை உள்ளிலும் வெளியிலும் உணர்வான். முக்தியடைவான்.

&&&&&&

அணு/கிரியா யோகத்தின் தொகுப்பு:-

1.  சித்தமே ஆத்மாவின் தொடர்பைத்தரும்.

2.  பந்தத்தால் அறிவு குறைவுபடும்.

3.  கலைகளும் தத்துவங்களும் மாயையால் வந்தனவாகும்.

4.  உடம்பிற்குள் பல்வேறு கலைகளும் ஒன்றாக கலந்துள்ளன.

5.  சுழுமுனை நாடியில் பிராண சக்தி செல்லாது தடுத்தால், பஞ்சபூதவெற்றி அவற்றை விட்டு மனத்தை மீட்டல், அவற்றை வேறுபடுத்தல் ஆகியன நிகழும்.

6.  மோகம் முதலான அறியாமை மறைந்த பிறகு அதிசய சக்திகள் கை கூடி வரும்.

7.  மோகத்தை வென்றால் எல்லையற்ற எங்கும் பரவிய இயற்கை அறிவு கூடும்.

8.  பரமும் தானும் ஒன்றாகக் காணும்போது புவனம் தோன்றாது உள் ஒளியே தோன்றும்.

9.  உலக வாழ்வில் ஜீவாத்மா ஒரு நடிகனாகும்.

10. வாழ்க்கை நாடகத்தை நடிக்க அந்தராதமாவே ஆத்மா விற்கு அரங்கமாகும்.

11. இந்திரியங்கள் ஆத்மா நடிக்கும் நாடகத்தைக் காண்பவராவர்.

12. மெய்யறிவு ஆத்மாவின் உள் ஒளியை உணர இயலும்.

13. பரிபூரணமாக விடுதலையை ஸித்தியின் மூலம் யோகி அடைகிறான்.

14. உடம்பளவில் பெற்ற விடுதலை எங்கும் எதிலும் காணப்படும்.

15. உள் ஒளியாகிய உற்பத்தி மூலத்தை யோகி உற்று நோக்கத்தக்கவன்.

16. ஸித்தி அடைந்த யோகி சாகாமையை அடைந்தவன்.

17. ஸித்தி அடைந்த யோகி தன் ஸித்தியின் அளவிற்கு புதியவைகளைப் படைக்க வல்லவன்.

18. பரஞானம் பிறவி நோயை அழிக்கும்.

19. மஹேச்வரியும் மற்ற மாத்ருகா சக்திகளும் சிற்றறிவு உடைய உயிர்களின் தாயாவர்.

20. மூன்று இயற்கை நிலைகளைத் தொடர்ந்து நான்காம் நிலை தைலம் ஊற்றியதுபோல் தொடர்ந்து வரும்.

21. சித்தத்தில் கொண்ட ஆழ்ந்த தியானத்தால் துரிய நிலைக்குள் யோகியால் செல்ல முடியும்.

22. துரியநிலை எய்திய யோகிக்கு முயற்சி இல்லாது பிராணன் எங்கும் பரவும் நிலையில் உயிர்கள் எல்லாம் சமமாகத் தோன்றும்.

23. துரியத்தில் இருப்பதற்குள் நடுவே பிற மூன்று கீழ் நிலைகள் வந்து போகும்.

24. பிரபஞ்சப் பொருள்கள் யாவும் நானாக இருக்கிறேன் என்ற நினைவில் மறைந்த காட்சிகள் துரிய நிலைக்கு முன்பு மீண்டும் நினைவில் எழும்.

25. துரிய நிலைக்குள் மேலும் போகவல்ல யோகி சிவத் தன்மை முழுவதும் அடைவான்.

26. சிவமான யோகியின் உடலில் சுத்த நிலையில் ஆத்மா திகழ்வது அவன் பக்தியாலாகும்.

27. ஜபம் செய்வதே யோகியின் உரையாடலாக இருக்கும்.

28. தானம் தரும் குணம் ஆத்மஞானமாகும்.

29. எல்லாச் சக்தியும் கைவரப் பெற்ற யோகி ஞானத்தை மிகவும் பெற்றவன் ஆவான்.

30. யோகியின் சுயமான சக்திகள் பிரபஞ்சம் தழுவியவனவாகும்.

31. உலகில் எதையும் நிலைக்கச் செய்வதும் அழிக்கச் செய்வதும் யோகின் ஆற்றலாகும்.

32. தோற்றம், நிலை பெறுதல், அழித்தல் முதலியவற்றை இயற்றும் யோகியின் ஆத்மா அழியாது, உணர்வும் குறைவதில்லை.

33. இன்ப துன்பங்களூக்கு தான் தொடர்பு உடையவன் அல்லன் என்றும், அவை தனக்கு வெளியில் உள்ளதாகவும் யோகி உணர்வான்,

34. இன்ப துன்பங்களூக்கு ஆட்படாமல் இருக்கும் யோகியின் ஆத்மா எதையும் பற்றாமல் தனித்திருப்பதாகும்.

35. ஓர் ஆத்மா செய்த நல்வினை தீவினைகளால்தான் மோக உணர்வு வரும்.

36. அவரவர் வாழ்க்கை அமைப்பு அல்லது செய்கைக்கு ஏற்பவே பேத நீக்கம் பெறுவர்.

37. அவரவர் பெறும் அனுபவத்தின் விளைவாகவே செயல்களைச் செய்யும் காரண சக்தி உண்டாகிறது.

38. ஆதி சக்தியிலிருந்தே படைத்தல், முதலிய மூன்று சக்திகள் பிரியும். துரியமாகிய ஆதியிலிருந்தே நனவு முதலிய மூன்றும் உண்டாகும்.

39. துரிய நிலை சென்ற யோகிக்குச் சித்தமே உடலும் அதன் உறுப்புகளாகவும் அருளால் இயங்கும்.

40. ஆசை அழியாதபோது ஒருவடிவை விட்டு மறுவடிவைப் பெற்று வாழ்வர்,

41. துரியத்தில் ஆழ்வோர்க்கு எல்லா ஆசையும் அடங்கிப் போகும்.

42. துரிய நிலையில் ஆழ்ந்தார்க்கு உடம்பு பூதங்களால் ஆகிய சட்டையாகும். விடுதலை பெற்று சிவமாக ஆவர்.

43. பிராணசக்தி மிகுந்த அளவில் துரியத்தை அடைந்த யோகிக்கு உடல்முழுவதும் பரவும்.

44. இடா, பிங்களா, சுழுமுனை நாடிகளில் பிராணசக்தி மிகுதியாவதை உணரலாம்.

45. துரிய நிலையில் தெய்வீக உணர்வை உள்ளும் புறமும் மீண்டும் மீண்டும் உணர்வான்.

copy

பாபாஜியின் கிரியா யோகம் என்றால் என்ன?

bab

பாபாஜியின் கிரியா யோகம் என்றால் என்ன?

பாபாஜியின் கிரியா யோகமானது கடவுள் எனும் மெய்யறிவுடன் ஒருமித்து ஆன்மானுபவம் பெறுவதற்கான ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமான கலையாகும். பண்டைய பதினெண் சித்தர் மரபில் கற்பிக்கப்பட்ட யோக முறைகளைத் தொகுத்து அவற்றிலிருந்து கிரியா யோகத்திற்கு உயிரூட்டினார் இந்தியாவின் மாபெரும் சித்தர்களில் ஒருவரான மஹாவதார் பாபாஜி. கிரியா யோகமானது ‘கிரியாக்கள்’ எனப்படும் பல்வேறு பயிற்சிகளை 5 கிளைகளாகப் பிரித்து உட்கொண்டுள்ளது.

கிரியா ஹத யோகம்: உடலைத் தளர்த்திக் கொள்வதற்கான பயிற்சிகளான ஆசனங்கள், ‘பந்தங்கள்’ எனப்படும் தசைப்பூட்டுக்கள் மற்றும் உள-உடல் குறிகள்/அசைவுகளான முத்திரைகளை உள்ளடக்கியதுதான் கிரியா ஹத யோகம். இவற்றை பயிற்சி செய்வதன் மூலம் மிகுந்த ஆரோக்கியம் மற்றும் மன அமைதியை பெற முடியும். அத்தோடு, உடலில் உள்ள சக்தி மையங்களான சக்கரங்கள் மற்றும் சக்தியின் வழித்தடங்களான நாடிகளை எழுப்பவும் முடியும். பாபாஜி, மிகுந்த பயன் தரக்கூடிய குறிப்பிட்ட 18 ஆசனங்களை இதற்காக தேர்ந்தெடுத்தார். இவை பல்வேறு நிலைகளை உட்கொண்டு ஜோடிளாகவும் கற்பிக்கப்ப்டுகின்றது. நமது ஸ்தூல உடலை நாம் நமக்காகப் பேணாமல், இறைவனின் கோவிலுக்கான ஒரு வாகனமாகப் பேணிடல் வேண்டும்.
கிரியா குண்டலினி பிராணாயாமம்: இந்த சக்தி வாய்ந்த சுவாசப் பயிற்சியின் மூலம் ஒருவரது அபரிதமான சக்தி மற்றும் மேல்-மன விழிப்புணர்வை எழுப்பி தம் முதுகுத்தண்டின் அடிப்பகுதியினின்று உச்சந்தலை வரையுள்ள ஏழு முக்கியமான சக்கரங்கள் வழியாக பாய்ச்ச முடியும். இது ஒவ்வொரு சக்கரத்துடனும் தொடர்புடைய மறைந்திருக்கும் பேராற்றலை வெளி கொணர்ந்து ஐந்து கோசங்களிலும் மிகுந்த ஆற்றல் வாய்ந்தவராக ஒருவரை மாற்றுகிறது.
கிரியா தியான யோகம்: படிப்படியான நிலைகளாக அமைந்துள்ள இத்தொடர் தியானப் பயிற்சி நம் மனதைக் கட்டுக்குள் அடக்கி, நமது ஆழ் மனதை தூய்மை செய்வதற்கான ஒரு விஞ்ஞான பூர்வமான கலையாகும். இதன் மூலம் மனத்தெளிவு, மனதை ஓர் நிலை படுத்தும் திறன், தொலை நோக்கு, அறிவு மற்றும் படைப்பாற்றல் வளர்வதோடு மட்டுமல்லாது மூச்சற்ற நிலையில் இறைவனிடம் ஒன்றிடும் ‘சமாதி’ நிலையில் ஆன்மானுபவமும் பெறவியலும்.
கிரியா மந்திர யோகம்: அமைதியாக மனதிற்குள் ஜெபிக்கப்படும் மெல்லிய ஒலிகளின் மூலம் உள்ளுணர்வு, அறிவாற்றல் மற்றும் சக்கரங்களை எழுப்பலாம். ஒரு மந்திரமானது, ‘நான்’ எனும் எண்ணத்தைச் சார்ந்த மனதின் செயல்பாடுகளுக்கு ஒரு மாற்றம் தந்து அபரிதமான சக்தியினைச் சேமிக்க வழி செய்கின்றது. அதே நேரத்தில் ஆழ் மனதின் பழக்கங்கள் தூய்மையும் அடைகின்றது.

கிரியா பக்தி யோகம்: நமது ஆன்மாவினுள் இறை தேடலைப் பயிர் செய்தல். பக்தி சார்ந்த செயற்பாடுகள் மற்றும் தொண்டுகளின் மூலம் நிபந்தனையற்ற அன்பு மற்றும் ஆன்மீக பரவசத்தை எழுப்பலாம். பக்தி பாடல்கள், சடங்கு-வழி வழிபாடு, தீர்த்தயாத்திரைகள் மற்றும் இறை வழிபாட்டின் மூலம் அன்பிற்கினிய ஆண்டவனை அனைத்திலும் காண்பதினால் நமது செயல்கள் அனைத்திலும் இனிமை கலக்கிறது.

ஆழ் மனதின் அற்புத சக்திகள்

2
துவக்கத்தில் சில மருத்துவர்களும், சில ஆராய்ச்சியாளர்களும் ஆழ்மன சக்திகளில் காட்டியஆர்வத்தையும், ஆராய்ச்சிகளையும் பெரும்பாலான விஞ்ஞானிகள் சந்தேகக் கண்ணுடனேயே பார்த்தார்கள். பின் உலகப் புகழ் பெற்ற விஞ்ஞானிகள் சிலர் காட்டிய அக்கறை அவர்களையும் சிந்திக்க வைததது.உதாரணத்துக்கு 1912-ல் நோபல் பரிசு பெற்ற விஞ்ஞானி டாக்டர் அலெக்சிஸ் காரல் ஆணித்தரமாகத் தன் கருத்தை இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் சொன்னார். “கண்களின் உதவியில்லாமல் காண முடிவது, காதுகளின் உதவியில்லாமல் கேட்க முடிவது, ஐம்புலன்களின் உதவியில்லாமல் எண்ணங்களை பரிமாறிக் கொள்வது போன்றவை உண்மையானவையே. உண்மையாக சிந்திக்க முடிந்த எந்த மனிதனும் இது குறித்த தகவல்களை முழுவதும் ஆராயாமல் இந்த உண்மைகளை ஒதுக்கி விட முடியாது”.
அவர் கூறியபடி அந்த உண்மைகளை ஒதுக்க முடியாமல் மேலும் ஆராய முற்பட்டவர் ஜோசப் பேங்க்ஸ் ரைன் (1895-1980). அவர் அறிவு தாகம் மிக்கவர். கல்லூரிப்படிப்பு முடிந்ததும் கடற்படையில் சேர்ந்து துப்பாக்கி சுடுவதில் சிறந்து விளங்கியவர். பின் தாவரவியலில் சிகாகோ பல்கலைகழக்த்தில் 1923ல் பிஎச்டி பட்டம் பெற்றவர். பின்பு ஹார்வர்டு பல்கலைகழகத்தில் மனோதத்துவத்திலும் பட்டம் பெற்றவர்.
ஒருமுறை அவரும் அவர் மனைவியும் புகழ்பெற்ற நாவலாசிரியர் ஆர்தர் கானன் டாயில்இறந்தவர்களுடன் கூட தொடர்பு கொள்ள முடியும் என்பதற்கு பல ஆதாரங்கள் விஞ்ஞான பூர்வமாக இருக்கின்றன என்று உதாரணங்களுடன் ஆற்றிய உரையைக் கேட்க நேரிட்டது. இப்படியெல்லாம் நடக்க முடியும் என்கிற எண்ணமே அறிவு தாகம் உள்ள அவர் ஆர்வத்தைக் கிளறி விடவே ஆழ்மன சக்திகள் குறித்து முழுவதுமாக ஆராய்வது என்று அவர் தீர்மானித்தார். அது குறித்து பல நூல்கள் பற்றியும், பரிசோதனைகள் பற்றியும் படித்த அவர் 1930ல் ட்யூக் பல்கலைகழகத்தில் ஆழ்மன சக்திகள் குறித்த விரிவான ஆராய்ச்சிகளைத் தொடங்கினார்.
1931ல் லின்ஸ்மேயர் என்ற பொருளாதார மாணவரை வைத்து அவர் முதலில் தொடங்கிய ஆராய்ச்சி ஜெனர் கார்டுகளை (zener-cards) உபயோகப்படுத்தியதாக இருந்தன. அதில் கிடைத்த முடிவுகள் யூகத்தில் சொல்வதால் வரக்கூடிய விளைவுகளை விட அதிகமானதாக இருந்தன. ஆரம்ப ஆராய்ச்சிகளில் மிகவும் வெற்றிகரமாகக் கிடைத்த முடிவுகள் போகப்
போகக் குறைய ஆரம்பித்தன. காரணங்களை ஆராய்ந்த போது உற்சாகக்குறைவு, கவனச்சிதறல், வெற்றி பெற்றேயாக வேண்டும் என்ற போட்டியுணர்வு ஆகியவை எல்லாம் காரணங்கள் என்பதை ரைன் கண்டுபிடித்தார்.
(இது இன்றளவும் உண்மையாக உள்ளது. பரபரப்பில்லாத உற்சாகம், முழுக் கவனம், வெற்றியடைந்தே ஆக வேண்டும் என்ற வெறியில்லாமல் அமைதியாக முயல்தல், களைப்பின்மை ஆகியவையே ஆழ்மன சக்திகள் வெற்றிகரமாக வெளிப்பட உதவுகின்றன. பின் ஆழ்மன சக்திகளைப் பெறுவதெப்படி, பயன்படுத்துவதெப்படி என்பதை அலசும் போது இது பற்றி
விரிவாகப் பார்க்கலாம்) லின்ஸ்மேயரை விட்டு விட்டு ரைன் ஹுபர்ட் பியர்ஸ் என்பவரை வைத்து 1932ல் தன் ஆராய்ச்சிகளைத் தொடர்ந்தார். அந்த கார்டுகளில் சிலவற்றை எடுத்து மறைத்து வைத்துக் கொள்ள அந்தக் கார்டுகளைச் சரியாக யூகித்துச் சொல்லும் அந்தப்
பரிசோதனைகளில் வியக்கத் தக்க சதவீத வெற்றிகள் கிடைத்தன. சில ஆராய்ச்சிகள் கார்டுகள் வைத்திருப்பவருக்கும், யூகிப்பவருக்கும் இடையே நிறைய இடைவெளியில் நடத்தப்பட்டன என்றாலும் அந்த விளைவுகளில் அது அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்தவில்லை.
எடுத்த கார்டுகளை யூகிப்பது போலவே எடுக்கப் போகும் கார்டுகளையும் யூகிக்கும் ஆராய்ச்சிகளையும் ரைன் மேற்கொண்டார். ஜெனர் கார்டுகளைப் போலவே பகடைக் காய்களும் ஆராய்ச்சிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டன. கையால்உருட்டிப் போடுவது, ஒரு கப்பில் வைத்து வீசுவது, எந்திரம் மூலமாக எறியப்படுவது போன்ற பரிசோதனைகளும் நிகழ்த்தப்பட்டன. எந்த எண் வரக்கூடும் என்ற யூகங்களையும் ஆராய்ச்சி செய்து சரிபார்த்தனர். அப்படிக் கிடைத்த முடிவுகளும் ஆழ்மன சக்திகளை உறுதிப்படுத்தும் அளவுக்கு உயர்ந்த சதவீதமாகவே இருந்தன.
1934ல் ரைன் தன் ஆராய்ச்சிகளைப் புத்தகமாக (Extra Sensory Perception) வெளியிட்டார். அது பல பதிப்புகளைக் கண்டு வெற்றிவாகை சூடியது. ரைன் மேலும் பல நபர்களை வைத்து தன் ஆராய்ச்சிகளைத் தொடர்ந்தார். 1960களில் ஆழ்மன ஆராய்ச்சிகளுக்காக Foundation forResearch on the Nature of Man என்ற அமைப்பை அவர் ஏற்படுத்தினார். பின்னர் அது மாற்றம் அடைந்து ரைன் ஆராய்ச்சி மையம் (Rhine Research Center) என்ற பெயரில் இன்றும் ஆராய்ச்சிகளை நடத்தியும், மற்றவர்களின் ஆராய்ச்சிகளுக்கு உதவியும் வருகிறது.
முறைப்படியான ஆழ்மன ஆராய்ச்சிகளுக்கு ஜே.பி.ரைன் எடுத்த முயற்சிகள் இன்னொருமைல்கல் என்றால் அது மிகையாகாது. 1930 முதல் தன் மரண காலம் வரை கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆண்டுகள் அந்த ஆராய்ச்சிகளில் சளைக்காமல் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்ட அவரது முயற்சிகள் தற்கால அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளுக்கு முன்னோடியாக அமைந்தன. பின்னால் வந்த பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் அவருடைய அடிப்படைகளையே ஒரு அளவுகோலாக வைத்துக் கொள்ளும் அளவு இந்தத் துறைக்கு பெரும்சேவை புரிந்துள்ளார்.
அவர் மனிதர்களிடம் மட்டுமல்லாமல் விலங்குகளிடமும் இது போன்ற அதீத சக்திகள் இருப்பதாகக் கருதினார். சிலர் அதிகமாக அதை வெளிப்படுத்த முடிந்தவர்களாக இருப்பதாகவும், அதுவும் சில குறிப்பிட்ட சமயங்களில் அந்த சக்திகள் அதிகமாக வெளிப்படுவதாகவும் குறிப்பிட்டார்.
“விளக்க முடியாத மகாசக்திகளைக் காணும் போது உற்சாகமாக அதைப் பற்றிக் கொண்டு ஆராய முற்படுகிற ஆராய்ச்சியாளன் அதில் ஒரு பெரிய பொக்கிஷத்தையே கண்டுபிடிக்கிறான். அது எந்த அளவு மர்மமானதாகவும் விளக்க முடியாததாகவும் உள்ளதோ அந்த அளவு உயர்ந்த ஞானத்தை அது விளங்கப்பெறும் போது தருவதாக இருக்கிறது,” என்று 1947ல் ரைன் கூறியது போல பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆழ்மன சக்தியை ஆராய்ந்து மலைத்துப் போனார்கள்.
எத்தனை தான் ஆதாரங்களுடன் சொன்னாலும் ஆழ்மன சக்திகள் ஆர்வத்தைத் தூண்டும் அதே அளவுக்கு “உண்மையில் இப்படி இருக்க முடியுமா?” என்ற சந்தேகத்தையும் படிப்பவர் மனதிலும் கேள்விப்படுபவர் மனதிலும் ஏற்படுத்துவது இயல்பே. எனவே ஆராய்ச்சிகள் மேலும் அதிகமாகவும் ஆழமாகவும் தொடர்ந்தன. ஒரு கட்டத்தில் பூமியில் மட்டுமல்ல விண்வெளியிலும் இந்த ஆராய்ச்சி நடந்திருக்கிறது என்றால் நம்பக் கஷ்டமாக இருக்கலாம். ஆனால் அது உண்மை. அதன் விவரங்களைக் காண்போமா?
மேலும் பயணிப்போம்…
நன்றி: விகடன்

ஆழ் மனதின் அற்புத சக்திகள் 

4

மருந்துகள் இல்லாமல் நோய்களைக் குணமாக்க முடிவது பண்டைய காலத்தில் இருந்தே உலகில் பல நாடுகளிலும் பேசப்பட்டு வந்திருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்து போன்ற தெய்வப்பிறவிகள், மகான்கள், யோகிகள், சித்தர்கள், அபூர்வ சக்தி படைத்தவர்கள் இப்படி குணமாக்கினார்கள் என்று பண்டைய பதிவுகள் சொல்கின்றன. பிற்காலத்திலும் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் மெஸ்மர் என்ற ஜெர்மன் மருத்துவர் மருந்துகள் இல்லாமல் கும்பல் கும்பலாக ஒரு கட்டத்தில் நோயாளிகளைக் குணப்படுத்தினார் .

இக்காலத்திலும் மருந்தில்லா மருத்துவ முறைகளில் ரெய்கி (Reiki), ப்ரானிக் ஹீலிங் (Pranic Healing) போன்ற சிகிச்சைகள் பல நாடுகளிலும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. தற்போது இந்த சிகிச்சைகள் செய்வோர் எண்ணிக்கையில் எல்லா நாடுகளிலும் ஏராளமாக இருக்கின்றனர். அவர்கள் அனைவருமே வெற்றிகரமாக நோய்களைக் குணப்படுத்துகிறார்கள் என்று சொல்ல முடியா விட்டாலும் அந்த சிகிச்சைகளைச் செய்வோரில் குறிப்பிட்ட சிலர், நோய்களைத் தீர்ப்பதில் மிகச் சிறப்பான விளைவுகளை ஏற்படுத்தி வருகிறார்கள் என்றே சொல்ல வேண்டும். எந்த சிகிச்சையிலும் இப்படி சிறப்பான விளைவுகளை ஏற்படுத்துபவர்கள் அறிந்தோ, அறியாமலோ தங்கள் ஆழ்மன சக்தியை பயன்படுத்துபவர்களாகவே இருக்கிறார்கள்

அறுவை சிகிச்சையின் போது பயன்படுத்தப்படும் மயக்க மருந்து அனெஸ்தீஸியா கண்டுபிடிக்கப்படும் முன்பே இந்தியாவில் மேற்கு வங்கத்தில் டாக்டர் ஜேம்ஸ் எஸ்டெய்ல்லே (Dr. James Esdaille) என்னும் ஸ்காட்லாந்தைச் சேர்ந்த மருத்துவர் 1843 ஆம் ஆண்டு முதல் 1846 ஆம் ஆண்டு வரை சுமார் 400 அறுவை சிகிச்சைகள் நோயாளிகளுக்கு வலி சிறிதும் தெரியாமல் செய்து சாதனை படைத்திருக்கிறார்.
இந்த அறுவை சிகிச்சைகள் கண், காது, தொண்டை போன்ற உறுப்புகளிலும், உடலில் இருந்து கட்டிகள், கான்சர் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை எடுப்பதிலும் செய்யப்பட்டு இருக்கின்றன. இந்த சிகிச்சைகள் மருத்துவ சிகிச்சைகள் தான் என்றாலும் வலி தெரியாமல் இருக்க மயக்க மருந்து
இல்லாத காலத்தில் ஆழ்மன சக்தியையே அவர் பயன்படுத்தியதாக டாக்டர் ஜேம்ஸ் எஸ்டெய்ல்லே கூறினார். இந்த 400 அறுவை சிகிச்சையின் போதும் ஒரு மரணம் கூட நிகழ்ந்து விடவில்லை என்பது மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய அம்சம். இந்த ஆழ்மன சக்தியைப் பயன்படுத்தி ஒருவரைக் குணப்படுத்த முடியும் என்றாலும் முதலில் நாம் நம்க்குப் பயன்படுத்தி நம் நோய்களைக் குணப்படுத்துவது எப்படி என்றும் நம் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வது எப்படி என்றும் பார்ப்போம்.

நம் உடல் நல்ல முறையில் இயங்குவதற்கு இயற்கையாகவே ஆழ்மனதின் ஒரு பகுதி பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த ஆழ்மனசக்தி தான் நாம் உறங்கும் போதும் மூச்சு விடுதல், இதயம் துடித்தல், ஜீரணம் நடை பெறுதல், உடலில் பாதிக்கப்பட்ட சில பகுதிகளை ரிப்பேர் செய்தல் போன்ற முக்கிய வேலைகளை நாம் அறியாமலேயே செய்து வருகிறது. இன்னும் சொல்லப் போனால் நாம் விழித்திருக்கும் நேரத்தில் நம் கவலைகள், பயங்கள், டென்ஷன், போன்றவற்றால் நம் இதயம், நுரையீரல், வயிறு போன்றவற்றின் செயல்பாடுகளை நாம் கெடுத்துக் கொண்டாலும், நம் உறக்க நேரத்தில் ரிப்பேர் வேலைகளைச் செய்து ஆழ்மனம் முடிந்த அளவு நம்மைக் காப்பாற்றுகிறது. இந்த வேலையை ஓய்வில்லாமல் ஆழ்மனம் செய்கிறது. உடல்நிலை சரியில்லாத காலத்தில் நாம் அதிகமாக உறங்கியபடியே இருப்பதற்குக் காரணம் கூட ஆழ்மனதின் பொறுப்பில் நம் உடலை விடுவதற்கு வழி செய்யத் தான். இயல்பாக இதைச் செய்யும் ஆழ்மனதை மேலும் முறையாகப் பயன்படுத்தினால் நோய்களை நாம் விரைவாக குணப்படுத்தலாம்.
முதலில் நாம் ஆழ்மனதை அதன் வேலையைச் செய்ய விட வேண்டும். கற்பனைக் கவலைகள் மற்றும் பயங்கள், அவசர வாழ்க்கையின் டென்ஷன் ஆகியவற்றை மேல் மனதில் இருந்து ஆழ்மனதிற்கு அனுப்பும் முட்டாள்தனத்தை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும். இப்படி அனுப்பிக் கொண்டே இருந்தால் ஆழ்மனம் தன் வேலையை நிறுத்தி நம் பொய்யான பிரச்னைகளின் பக்கம் தன் கவனத்தைத் திருப்பும். நம் ஆரோக்கியம் கவனிப்பாரில்லாமல் மேலும் பாழாகும்.
தியானம் மற்றும் உயர் உணர்வு நிலை பெற சொல்லப்பட்ட சிந்தனை மற்றும் பயிற்சிகளைத் தொடர்ந்து செய்து வந்தால் மனம் தானாக அமைதியடையும். அமைதியடைந்த மனம் ஒரு வலிமையான ஆயுதம் என்றே சொல்ல வேண்டும். அமைதியான மனநிலையை அதிகமாக தக்க வைத்துக் கொள்கின்ற போது ஆழ்மனமும் சக்தி பெற்று வழக்கத்தை விட சிறப்பாக உடல் நலத்தைப் பாதுகாக்கும்.
சரி, நமக்கு வந்து விட்ட நோயை அல்லது உடல் உபாதையை ஆழ்மன சக்தியால் நாமே குணப்படுத்திக் கொள்ளும் வழியை இனி பார்ப்போம். முதலில் தலை வலி போன்ற தற்காலிக சிறிய உபாதைகளை நீக்க பயிற்சி செய்து பழகிக் கொள்ளுங்கள். இதில் வெற்றி கண்ட பிறகு சற்று பெரிய, தொடர்ந்து வருத்தும் நோய் அல்லது உபாதைகளை நீக்க நீங்கள் முயலலாம்.
முதலில் மனதை அமைதியாக்கி தனிமையில் அமருங்கள். தலைவலி போன்ற உபாதைகள் இருக்கையில் தியானம் சுலபமல்ல என்றாலும் நீங்கள் தொடர்ந்து தியானம் செய்யும் இடத்திலேயே இதற்கென அமர்வது நல்ல பலனைக் கொடுக்கும். மூச்சுப் பயிற்சி செய்து மூச்சை சீராக்குங்கள். பின் சில வினாடிகள் உங்கள் வலி மீதே முழு சிந்தனையை வையுங்கள். பின் ‘இந்த வலி சிறிது சிறிதாகக் குறைய ஆரம்பிக்கிறது’ என்ற எண்ணத்தை உங்களுக்குள் நிதானமாக, அழுத்தமாக சில முறை சொல்லிக் கொள்ளுங்கள். பின் நீங்கள் அந்த தலைவலி இல்லாமல் முழு ஆரோக்கியமாக இருப்பது போல மனதில் காட்சியை உருவகப்படுத்திப் பாருங்கள். அப்படிப் பார்க்கையில் தலைவலி என்கிற எண்ணத்தைப் பலமிழக்க வைத்து ஆரோக்கியம் என்கிற எண்ணத்திற்கு தான் நீங்கள் சக்தி சேர்க்க வேண்டும்.
அந்தக் குணமாகி இருக்கும் காட்சியை மனத்திரையில் பெரிதாக்கி, வலுவாக்கி, ஒளிமயமாக்கிக் காணுங்கள். ஒருசில நிமிடங்கள் அப்படிக் கண்டு அந்தக் காட்சியை ஆழ்மனதிற்கு கட்டளை போல் அனுப்பி விட்டு எழுந்து விடுங்கள். பின் மனதை வேறு விஷயங்களுக்கு திருப்புங்கள். சில நிமிடங்கள் கழித்து உங்கள் தலைவலி பெருமளவு குறைந்து, அல்லது பூரணமாக விலகி விட்டிருப்பதை நீங்கள் காணலாம். முன்பு விளக்கி இருந்த மனதை ஒருமுகப்படுத்தும் பயிற்சியையும், மனக்கண்ணில் தத்ரூபமாகக் காட்சிகளை உருவகப்படுத்தும் பயிற்சியையும் நீங்கள் செய்து தேர்ந்திருந்தால் விளைவுகள் சிறப்பாகவும், சக்தி வாய்ந்தவையாகவும் இருக்கும்.
சற்று பெரிய உபாதையாகவோ, தொடர்ந்து கஷ்டப்படுத்தும் நோயாகவோ இருந்தால் இது போல சில நாட்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் இந்தப் பயிற்சி செய்ய வேண்டி வரும். அப்படியிருந்தால் உறங்குகின்ற நேரத்தில் இந்தப் பயிற்சியைச் செய்து கொண்டே நீங்கள் உறங்கி விடுவது வேகமாக அதைக் குணமாக்கி விட உதவும். 55 ஆம் அத்தியாயத்தில் முற்றிய கான்சரின் பிடியில் இருந்த சிறுவன் இது பற்றித் தெரியாமலேயே தொடர்ந்து பயன்படுத்திய கற்பனைக் காட்சிகள் அவனை இப்படித் தான் குணமாக்கியது.
நோய்கள் நெருங்காமல் பாதுகாப்பு செய்து கொள்ளவும் ஆழ்மன சக்தி உதவும். அதைச் செய்து கொள்ள சென்ற அத்தியாயத்தில் சொல்லியிருந்தபடி உங்கள் உணர்வுத் திறனைக் கூர்மைபடுத்துவதில் நீங்கள் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அப்படித் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் நோய்க்கிருமிகள் உங்கள் உடலை நெருங்கிய அந்தக் கணத்திலேயே உங்களால் உணர முடியும். அவை உங்கள் உடலில் தங்கி அஸ்திவாரம் போட்டு பலம் பெற்ற பின் அவற்றை விரட்டுவது சற்று நீண்ட சிரமமான வேலை. அவை நெருங்கியவுடனேயே உறுதியாக, அழுத்தமாக, உணர்வு பூர்வமாக அனுமதி மறுத்து விரட்டி விடுங்கள். அரவிந்தாஸ்ரமத்து அன்னை இதனை விளக்குகையில் நோய்க்கிருமிகள் நெருங்குவதை உணரும் அந்த கணத்திலேயே “NO” என்று உணர்வு பூர்வமாக முழு சக்தியையும் திரட்டி மனதில் கட்டளை இடச் சொல்கிறார். இதற்கு உணரும் திறனை கூர்மையாகப் பெற்றிருப்பதும், வலிமையான மனநிலையில் இருப்பதும் மிக முக்கியம். இது வரை சொன்ன ஆழ்மனப்பயிற்சிகளை தொடர்ந்து செய்தவர்களுக்கு இந்த இரண்டையும் இயல்பாகவே அடைந்து விட்டிருப்பார்கள் என்பதால் இது எளிதில் கைகூடும்.
உங்கள் வீட்டிலோ, நீங்கள் வசிக்கும் பகுதியிலோ ஏதாவது ஒரு நோய் ஒவ்வொருவராக பாதித்துக் கொண்டு வந்தால் அந்த நோய் உங்களை நெருங்காதபடி ஆழ்மன சக்தியை உபயோகித்து ஒரு பாதுகாப்பு வளையத்தைக் கூட நீங்கள் உருவாக்கிக் கொள்ளலாம். அந்த நோயை எதிர்க்கும் அல்லது வர விடாமல் தடுக்க வல்ல பெரும் சக்தி வாய்ந்த பொன்னிற பாதுகாப்பு வளையம் உங்களைச் சுற்றி இருப்பதாக மனக்கண்ணில் உருவகப்படுத்தி தத்ரூபமாகக் காணுங்கள். ஒரு நாளில் ஓரிரு முறை இப்படி உருவகப்படுத்தி ஆழமாக உணர்ந்து இரவில் உறங்கும் போதும் சிறிது நேரம் உருவகப்படுத்துங்கள். உங்களைச் சுற்றி உள்ள அந்த பாதுகாப்பு வளையத்தை அடிக்கடி உணருங்கள். அந்த நோய் உங்களைக் கண்டிப்பாக பாதிக்காது. ஆனால் இதெல்லாம் சாத்தியமாக பயிற்சிகள் செய்து உங்கள் ஆழ்மனதை சக்தி வாய்ந்த ஆயுதமாக நீங்கள் வைத்திருக்க வேண்டும் என்பது முக்கியம்.

COpy